Regulamin

REGULAMIN

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów i usług, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://e-charakterystyka.pl
3. Sprzedawca – BNS Kamil Sowa z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Górskiej 1A,
NIP: 553 235 97 09; www: https://e-charakterystyka.pl/
e-mail: echarakterystyka@gmail.com; tel: +48 531 030 230;
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
7. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych i bezpłatnych usług Serwisu prowadzonego pod adresem https://e-charakterystyka.pl/
8. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu https://e-charakterystyka.pl/
9. Serwis – strona internetowa, prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem: https://e-charakterystyka.pl/ umożliwiająca składanie przez Użytkownika Zamówienia na Usługę oraz usług z nią powiązanych.
10. Produkt – wszystkie usługi, treści i towary dostępne do sprzedaży w sklepie.
11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
13. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
15. Operator płatności – System płatności Przelewy24 – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 30134506.
16. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17. Treść/ Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach serwisu.

§3. Postanowienia ogólne

1. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: echarakterystyka@gmail.com
telefonicznie pod numerem: +48 531 030 230 w godzinach 8;00 – 16;00 w dni robocze.
za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem: https://e-charakterystyka.pl/kontakt

2. Regulamin określa zasady korzystania Serwisu.

3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie.

4. Sprzedawca udostępnia Regulamin przed rozpoczęciem świadczenia usług serwisu nieprzerwanie na stronie Sklepu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jego wysyłka w formie papierowej.

7. Informacje dostępne w Serwisie Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów i Usług cyfrowych niezbędne są:

  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt bezpośrednio na stronie Sklepu e-charakterystyka.pl

3. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji.

4. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
a) wyboru produktu,
b) wyboru sposobu płatności,
c) zatwierdzenia regulaminu i polityki prywatności
d) wyrażenia stosownych zgód
e) potwierdzenia zamówienia
f) płatności za towar po przekierowaniu do strony zewnętrznego Operatora Płatności.

5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przesyłana jest wiadomość z informacją o złożonym zamówieniu.

6. Dla realizacji zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości. Formularz ten jest dostępny w odnośniku na karcie produktu.

7. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar oraz przesłaniu formularza ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem.

9. Klient przed złożeniem Zamówienia na Platformie jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.

10. Klient jest zobowiązana do podawania w Formularzu Zamówienia jedynie prawdziwych, aktualnych oraz niezbędnych danych – w szczególności danych nieruchomości, która będzie przedmiotem Usługi.

11. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

12. E-charakterystyka.pl zastrzega sobie prawo żądania podania przez Użytkownika dodatkowych, niewymienionych w Formularzu Zamówienia, danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu skanów lub oryginałów określonych dokumentów, które w świetle przepisów Ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, względnie na podstawie oceny Osoby uprawnionej, okażą się niezbędne do wystawienia Świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli dodatkowe dane lub dokumenty w dalszym ciągu będą niewystarczające do wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej, żądanie takie może być wielokrotnie powtarzane. W takim przypadki Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wystawione dopiero po przedstawieniu przez Użytkownika w odpowiedniej formie niezbędnych danych lub dokumentów. W przypadki braku możliwości przedstawienia niezbędnych danych i dokumentów zamówienie zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie Użytkownikowi.

13. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 3 dni tj. brak zapłaty za towar oraz brak poprawnie wypełnionego formularza ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości spowoduje anulowanie zamówienia

14. Informacje dotyczące produktów prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Użytkowników, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając Zamówienie Użytkownik składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, którą Sprzedawca, po weryfikacji warunków cenowych, dostępności produktów i sposobów płatności, może przyjąć i tym samym zawrzeć Umowę sprzedaży.

§6 Ceny oraz sposoby płatności

1. Centy produktów dostępnych na stronie e-charakterystyka.pl są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

2. Ostateczna cena zostanie potwierdzona po weryfikacji przesłanych danych w mailu weryfikacyjnym.

3. Sprzedawca umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą BLIK lub przelewu z wybranych polskich banków za pośrednictwem platformy Przelewy24.

4. Płatność musi zostać dokonana równocześnie ze składaniem Zamówienia.

5. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane dopiero po opłaceniu Zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika BLIK-a, e-charakterystyka.pl dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do BLIK-a Użytkownika.

5. Odpowiedzialność za prawidłową realizację płatności i zgodność z obowiązującymi w tym zakresie standardami bezpieczeństwa ponosi Operator Płatności.

6. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych form płatności dla wybranych produktów.

7. Płatności dokonywane przez Użytkowników dokumentowane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

8. Użytkownik nie ponosi kosztów dostawy. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie przesyłane w wersji papierowej.

§7 Terminy realizacji

1. Sprzedawca dostarczy Świadectwo charakterystyki energetycznej wyłącznie w formie papierowej w wybranym podczas zakupu czasie określonym w dniach roboczych od dnia zweryfikowania dostarczonych przez użytkownika dokumentów. Termin realizacji potwierdzany jest telefonicznie lub mailowo.

2. Wysyłka wersji papierowej Świadectwa charakterystyki energetycznej jest nieodpłatna.

3. Dostawa Świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej realizowana jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Wysłanie wersji papierowej Świadectwa Charakterystyki energetycznej nastąpi nie później niż w czasie określonym podczas procesu składania zamówienia liczonym od dnia sporządzenia dokumentu. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika określany jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

5. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru Zamówienia.

§8 Reklamacja usługi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej Usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: echarakterystyka@gmail.com.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:
a) oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),
b) numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,
c) przedmiot reklamacji,
d) okoliczności uzasadniające reklamację,
e) żądanie Konsumenta.

4. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

5. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

8. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

9. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres echarakterystyka@gmail.com

5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania i nadania.

9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§11. Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowe są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

2. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§12. Dane osobowe i pliki Cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://e-charakterystyka.pl/polityka-prywatnosci/

§13. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 15 czerwca 2023 r.